معرفی ساخت ، یافت و اهمیت اقتصادی سیلیس های نیمه قیمتی به ویژه آگات های نیمه قیمتی منطقه کنگان (شمال شرق سربیشه)

چکیده

در منطقه کنگان (شمال شرق سربیشه) به دلیل حجم بالای فعالیتهای آتشفشانی و آلتراسیون های وابسته، حجم نسبتا زیادی از کانیهای سیلیسی و به ویژه آگات وجود دارد. سنگ های درونگیر آنها عمدتاً سنگ های آتشفشانی اسیدی بوده اما فرسایش موجب جدا شدن آنها از سنگ میزبان و قرار گرفتن آنها در پادگانه های آبرفتی و واحدهای رسوبی شده است. منشأ احتمالی این مجموعه سیلیسی را میتوان فرآیند بنتونیت زایی و یا شستشوی سیلیس از سنگهای اطراف توسط آبهای جوی معرفی نمود. آگات ها و سیلیس های مورد مطالعه با ساخت های رگه ای و رگچه ای، گل کلمی، ژئودی و نواری، درمنطقه وجود دارند. رنگ آنها سفید بوده اما گاهی به دلیل وجود ناخالصی ها دودی و نیلی نیز دیده می شوند. آنها دارای قابلیت سایش و پولیش پذیری بوده و می توانند به عنوان سنگهای نیمه قیمتی حائز اهمیت باشند.