الماس ها همیشگی نیستند!

قبل از برش و پرداخت ، الماس دارای ویژگی های سطحی بسیار متغیری است که به ندرت ، توسط صاحب جواهرات دیده می شود. این ویژگی ها می توانند داستان جالبی از تاریخ زمین شناسی الماسها در اعماق زمین  چه در سنگ های گوشته ای که الماسها در آنها رشد کرده اند و چه در حین حمل و نقل آتشفشانی بعدی آنها ، بیان کنند. نحوه حرکت الماسها از عمق گوشته به سطح زمین، فوران های آتشفشانی کیمبرلیت است. اما این روند تخربی ، الماسهای تراش نخورده را بدون آسیب نمی گذارد.