شهاب سنگ های تاریخی : پیک اکسیل

مدت زمان مطالعه ی این نوشته : 3 دقیقه

16 دوربین جداگانه این اتفاق را ثبت کردند ، رخدادی که در چندین شهر دیده شد و با برخورد به خودروی پارک شده در محله پیک اسکیل ، مالک آن را ترساند و او را ثروتمند کرد