دامله

ساختار بلوری به ساختار و جهت‌گیری اتم‌ها ، یون‌ها ، یا مولکول‌های داخل بلور جامد یا مایع گفته می‌شود. ساختار بلوری و شیمی بلور نقشی اساسی در بسیار از خواص فیزیکی ایفا می‌کنند. از جمله این نقش‌ها می‌توان به رخ، نوارهای الکترونی، و شفافیت بصری اشاره نمود.

فست

ساختار بلوری به ساختار و جهت‌گیری اتم‌ها ، یون‌ها ، یا مولکول‌های داخل بلور جامد یا مایع گفته می‌شود. ساختار بلوری و شیمی بلور نقشی اساسی در بسیار از خواص فیزیکی ایفا می‌کنند. از جمله این نقش‌ها می‌توان به رخ، نوارهای الکترونی، و شفافیت بصری اشاره نمود.

کاروینگ

ساختار بلوری به ساختار و جهت‌گیری اتم‌ها ، یون‌ها ، یا مولکول‌های داخل بلور جامد یا مایع گفته می‌شود. ساختار بلوری و شیمی بلور نقشی اساسی در بسیار از خواص فیزیکی ایفا می‌کنند. از جمله این نقش‌ها می‌توان به رخ، نوارهای الکترونی، و شفافیت بصری اشاره نمود.

برای دانلود به روز ترین مقالات درباره ی گوهرتراشی دامله ، فست ، کاورینگ  روی تصویر مرتبط با هر موضوع کلیک کنید تا به صفحه ی دانلود منتقل شوید