ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺘﺮوﻟﻮژي ، ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ژﻧﺰ ﻓﻴﺮوزه

باغو-دامغان

چکیده

ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻓﻴﺮوزه ﺑﺎﻏﻮ واﻗﻊ در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ-نفوذی ، ترود-چاه شیرین ﺑﻪ ﺳﻦ اﺋﻮﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻣﻴﻮﭘﻠﻴﻮﺳﻦ است . واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻪ اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو واحد رسوبی مارن دوﻇﻬﻴﺮ و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﻓﺠﻦ درزﻳﺮ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ از ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺪواﺳﻂ ﺗﺎ اﺳ ﻴﺪي ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺪزﻳﺖ، رﻳﻮﻟﻴﺖ، ﮔﺮاﻧﻮدﻳﻮرﻳﺖ و داﺳﻴﺖ ﻣﻲ باشد ﻛﻪ ﻓﻴﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت رﮔﭽﻪ ﻫﺎ و رﮔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 4 میلیمتر تا 1.2 سانتی متر و همچنین به صورت دانه پراکنده در سنگ های گرانودیوریتی و داستی تشکیل شده است. به منظور دستیابی به یک مدل جامع در مورد تشکیل فیروزه در منطقه مطالعات صحرایی و ساختمانی ، میکروسکوپی ، پتروگرافی ، ژئو شیمیایی ، فروسرخ IR و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM صورت گرفت. مطالعات صحرایی و ساختمانی نشانگر پیروی ساختاری منطقه از الگوی شکستگی های برشی ریدل و جایگیری فیروزه در شکستگی های دارای مولفه فشارشی (P) می باشد.