ساختمان منطقه ای گارنت در اسکارن توده نفوذی قهرود

چکیده

در حاشیه توده نفوذی  قهرود در جنوب کاشان ، رخنمون هایی از اسکارن دیده می شود که در برخی از آنها بلور های گارنت ساختمان منطقه ای واضحی را نشان می دهند. به منظور تعیین نوع ساختمان منطقه ای در این گارنت ها بررسی نقطه ای SEM  از مرکز به سمت حاشیه بلور انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که گارنت ها متعلق به سری گراندیت (گروسلار-آندرادیت) و ناحیه بندی آنها نوسانی پیچیده است. چگونگی تغییر عناصر Al و Fe از مرکز به سمت حاشیه گویای آن است که نوسان از مرکر تا حاشیه بلور در میزان دو عضو انتهایی گروسلار و آندرادیت در سری محلول جامد گراندیت رخ داده است ، لذا ساختمان منطقه ای گارنت ها هنگام رشد بلور به وجود آمده و فرایند نشر در تشکیل آنها نقشی نداشته است.