بررسی منشاء و شکل گیری آگات خور و بیابانک

چکیده

آگات های خور و بیابانک در ﺣﻔﺮاتﮔﺪازه ﻫﺎ ﺑﺎزاﻟﺖ ي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ اﺋﻮﺳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ بازالت آندزیتی و در دل افق بنتونیتی خور شکل گرفته اند. مشاهدات صحرایی حاکی از فراوانی این ترکیبات سیلیسی در مجاورت درزه ها و گسلهاست. بر اساس آنالیز XRD ترکیبات پرکننده حفرات در منطقه ی مورد مطالعه علاوه بر آگات شامل کلسیت ، دولومیت و باریت است. مقایسه عناصر نادر و نادرخاکی در نمونه های سیلیسی با سنگ میزبان آندزیتی بیانگر روندی مشابه به همراه تهی شدگی شدید در نمونه های سیلیسی است. شواهد کانی شناسی حاکی از آن است که ژئود های منطقه طشتاب خور بر اثر خروج متناوب سیالات گرمابی در دمای پایین شکل گرفته اند. مطالعات ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و دوتریوم نشان می دهد سیالات پدید آورنده ای ترکیبات سیلیسی دارای منشاء جوی هستند.