موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

 آزمایشگاه تحسین برای اولین بار در ایران ، تشخیص و شناسایی تخصصی شهاب سنگ‌ها و صدور شناسنامه برای آنها را انجام می‌ دهد و تاکنون بیش از ۵۰ نمونه شهاب سنگ را شناسایی و به ثبت رسانده است .

همچنین این موسسه مالک چندین شهاب سنگ منحصر به فرد می باشد که به نام موسسه گوهرشناسی تحسین به ثبت رسیده است و در معرض بازدید برای مراجعه کنندگان می باشد.