موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

دکترای زمین شناسی اقتصادی و متخصص گوهرشناسی ، شهاب سنگ شناسی ، سنگ شناسی ، معدن ، گوهرتراشی و تجارت گوهرسنگ ها ، مدیر موسسه گوهر کیپا دانشگاه خوارزمی و رییس هیت مدیره موسسه گوهرشناسی تحسین، همچنین رییس شورای گوهر سنگ کشور ، کارافرین برتر از سوی سازمان زمین شناسی ، مولف ۵۰ مقاله داخلی و خارجی در زمینه گوهرشناسی ، زمین شناسی ، معدن و ژئوتوریسم در کنفرانس های داخلی و بین المللی و مجله های معتبر داخلی و خارجی