موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

دکترای زمین شناسی اقتصادی ، زمین شناس ، گوهرشناس ، جواهرشناس ، متخصص علوم گوهر ، پترو گرافی ، شهاب سنگ شناسی ، گوهر تراشی ، طراحی جواهرات ، طلاسازی ، اکتشاف و استخراج معدن ، مدیر موسسه گوهرشناسی تحسین شبکه فناور راهبردی ریاست‌ جمهوری ، ریس هیات مدیره موسسه گوهرشناسی کیپا دانشگاه خوارزمی ، دبیر شورای گوهر سنگ کشور ، کارآفرین برتر کشور ، عضو نظام مهندسی معدن تهران ، مولف چندین مقاله تخصصی حیطه زمین شناسی و گوهرشناسی درداخل و خارج کشور ، برگزار کننده نشست های تخصصی گوهرشناسی در همایش های مختلف علمی و تخصصی، دارای پروانه بهره برداری معدن ، مدرس دانشگاه ودانشکده فنی حرفه ای