موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

موسسه گوهرشناسی تحسین با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و اساتید دانشگاهی در زمینه‌های گوهرشناسی ، زمین شناسی ، پترولوژی ، شهاب سنگ شناسی ، جواهر شناسی و علوم گوهری ، توانایی