موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

مطالعه پتروژنز فیروزه باغو – دامغان

چکیده

ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻓﻴﺮوزه ﺑﺎﻏﻮ واﻗﻊ در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ-نفوذی ، ترود-چاه شیرین ﺑﻪ ﺳﻦ اﺋﻮﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻣﻴﻮﭘﻠﻴﻮﺳﻦ است . واﺣﺪﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻪ ای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو واحد رسوبی مارن دوﻇﻬﻴﺮ و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮای ﻓﺠﻦ درزﻳﺮ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺪواﺳﻂ ﺗﺎ اﺳ ﻴﺪی ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺪزﻳﺖ، رﻳﻮﻟﻴﺖ، ﮔﺮاﻧﻮدﻳﻮرﻳﺖ و داﺳﻴﺖ ﻣﻲ باشد ﻛﻪ ﻓﻴﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت رﮔﭽﻪ ﻫﺎ و رﮔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۴ میلیمتر تا ۱.۲ سانتی متر و همچنین به صورت دانه پراکنده در سنگ های گرانودیوریتی و داستی تشکیل شده است. به منظور دستیابی به یک مدل جامع در مورد تشکیل فیروزه در منطقه مطالعات صحرایی و ساختمانی ، میکروسکوپی ، پتروگرافی ، ژئو شیمیایی ، فروسرخ IR و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM صورت گرفت. مطالعات صحرایی و ساختمانی نشانگر پیروی ساختاری منطقه از الگوی شکستگی های برشی ریدل و جایگیری فیروزه در شکستگی های دارای مولفه فشارشی (P) می باشد.

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

برای این نوشته برچسبی وجود ندارد !

نظرات کاربران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *