موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

زونینگ بلور های گارنت در دگرگونی مجاورتی حسن آباد یزد

چکیده

در هاﻟﻪ دﮔﺮﮔﻮنی ﻣﺠﺎورتی اﻃﺮاف ﮔﺮاﻧﻮدﻳﻮرﻳﺖ هاﯼ روﺳﺘﺎ ﯼ ﺣﺴﻦ ﺁﺑﺎد یزد ، فراوانی بلور های گارنت در زون های مختلف دگرگونی قابل توجه می باشد ، که برخی از این بلور ها زونینگ واضحی را نشان می دهند.نتایج حاصل از آنالیز های نقطه ای گارنت ها توسط میکروسکوپ الکتورنی روبشی SEM از مرکز به سمت حاشیهنشان داد که گارنت ها متعلق به سری گراندیت می باشند ، تغییر ناگهانی عناصر Al و Feاز مرکز به سمت حاشیه نشان دهنده تشکیل منطقه بندی گارنت ها در هنگام رشد بلور می باد ، ولی در اطراف شکستگی ها در اثر نفوذ آبگون ها منطقه بندی به طور موضعی از بین رفته است. بررسی های انجام شده بر روی تغییرات عناصر از مرکز به حاشیه بلور نشان می دهد که عامل اصلی ایجاد منطقه بندی نوسانی در گارنت های مورد مطالعه ، ناآمیختگی در سیستم دوتایی گروسلار-آندرادیت بوده و با تغییر در ترکیب آبگون گرمابی ادامه یافته است.

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

برای این نوشته برچسبی وجود ندارد !

نظرات کاربران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *