موسسه گوهرشناسی تحسین

با همکاری آموزشی دانشگاه خوارزمی

تورمالین زایی در توده گرانیتوئیدی رودگز

چکیده

توده گرانیتوئیدی رودگز در جنوب بجستان واقع شده است ، تورمالین در منطقه به دوصورت توده نفوذی گارنیتوئیدی رودگز را همراهی می کند ، به عنوان کانی اصلی در سنگ لوکسولیانیت شرکت دارد ، و به صورت رگه های کوارتز-تورمالین باستبرای حدود ۳۰ سانتی متر می باشد.براساس بررسی های سنگ نگاری و تجزیه ریزکاوالکترونی ، تورمالین از نوع شرولیت-دراویت-فوئیتیت با تمایل به سمت شورلیت بوده و در گروه قلیایی و Vacancy قرار می گیرند. در مقایسه با ترکیب ایده آل شرولیت-دراویت ، بسیاری از نمونه های تورمالین های مورد بررسی ، بازتابی از ترکیب جانشینی های پروتونزدایی (تبادل O-OH) و فضاهای خالی در موقعیت قلیایی است و نشان دهنده خاستگاه ماگمایی آنهاست. در مقابل وجود منطقه بندی ، رگه ای بودن ، مقدار منیزیم بالا در مقایسه با آهن در برخی نمونه هت و قرار گیری در گستره ی خارجی و دور از بردار های وابسته به تورمالین های ناقص از نظر قلیایی و پروتون زدایی ، نشان دهنده ی خاتسگاه گرمابی این تورمالین هاست.

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

برای این نوشته برچسبی وجود ندارد !

نظرات کاربران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *